Regulamin

Hotelu Na Skarpie

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HOTELNASKARPIE.COM

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 3. USŁUGI DOSTĘPNE W HOTELNASKARPIE.COM
 4. REZERWACJA USŁUG, ZAWARCIE UMOWY Z USŁUGODAWCĄ
 5. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA USŁUG
 6. ROZWIĄZANIE UMOWY Z USŁUGODAWCĄ
 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
 8. KONTAKT Z HOTELNASKARPIE.COM
 9. REKLAMACJE W HOTELNASKARPIE.COM
 10. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 13. PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO
 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://hotelnaskarpie.com (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis” lub „Hotelnaskarpie.com”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z funkcjonalności Serwisu Internetowego, składanie rezerwacji na nasze usługi oraz zawarcie i realizacja umów zawartych między nami a Państwem.

Niniejsze warunki regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego i naszych usług, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,

Zespół Hotelnaskarpie.com

 

1)  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka JS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (adres siedziby: ul. Działkowca 14A, 57-200 Ząbkowice Śląskie i adres do korespondencji: 1 Maja 15F, 57-200 Ząbkowice Śląskie), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000890061; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 042 000,00 zł; NIP: 8871813176, REGON: 364347687; adres poczty elektronicznej: kontakt@hotelnaskarpie.com oraz numer telefonu: (+48) 733 455 055 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów oraz Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. BLOG – wydzielona w Serwisie Internetowym przestrzeń, w ramach której Usługodawca publikuje artykuły i aktualności o Usługach, Hotelu na Skarpie, lokalnych atrakcjach oraz wszelkiej tematyce powiązanej z działalnością Usługodawcy.
  2. HOTEL NA SKARPIE – obiekt prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: ul. 1 Maja 15F, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Klienci mogą składać Rezerwacje na Usługi świadczone w ramach Hotelu na Skarpie przez Usługodawcę.
  3. KLIENT, UŻYTKOWNIK – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Internetowego oraz zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawarcie Umowy) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. COM – platforma internetowa zapewniająca obsługę Modułu Rezerwacji, dostępna pod adresem: https://www.kwhotel.com. Właścicielem KWHotel.com jest niezależny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy Serwisu Internetowego.
  7. MODUŁ REZERWACJI – interaktywne oprogramowanie udostępniane na platformie internetowej KWHotel.com, które umożliwia Klientowi złożenie Rezerwacji, w szczególności poprzez wybranie terminu i innych warunków Usług, uzupełnienie swoich danych osobowych oraz dokonanie wymaganych płatności.
  8. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  9. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawarcie Umowy) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  11. REZERWACJA – zgłoszenie przez Klienta chęci zawarcia Umowy w terminie i na warunkach określonych szczegółowo w treści Rezerwacji. Rezerwacja składana jest za pomocą Modułu Rezerwacji dostępnego poza Serwisem Internetowym na platformie KWHotel.com.
  12. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, HOTELNASKARPIE.COM – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://hotelnaskarpie.com.
  13. UMOWA – umowa zawierana na odległość przez Klienta z Usługodawcą na podstawie Rezerwacji, której przedmiotem są Usługi dostępne w ofercie Usługodawcy.
  14. USŁUGI – usługi w zakresie noclegu, gastronomii, SPA lub inne usługi hotelarsko-restauracyjne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta w Hotelu na Skarpie zgodnie z Rezerwacją, Umową oraz niniejszym Regulaminem.
  15. USŁUGODAWCA – spółka JS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (adres siedziby: ul. Działkowca 14A, 57-200 Ząbkowice Śląskie i adres do korespondencji: ul. 1 Maja 15F, 57-200 Ząbkowice Śląskie), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000890061; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 6 042 000,00 zł; NIP: 8871813176, REGON: 364347687; adres poczty elektronicznej: kontakt@hotelnaskarpie.com oraz numer telefonu: (+48) 733 455 055.
  16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam) oraz podejmowania innych działań mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w Hotelnaskarpie.com dane Użytkownika, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwi do nich dostęp, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego, konieczne może okazać się spełnienie następujących wymogów technicznych przez Użytkownika: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1333×768; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną na stronie Hotelnaskarpie.com, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 5. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego, jednak nie może zagwarantować, że korzystanie z Serwisu możliwe będzie bez żadnych przeszkód i problemów technicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed takimi błędami i awariami technicznymi.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, zawarciem i wykonaniem Umowy oraz świadczeniem Usług na rzecz Klientów, jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

3)  USŁUGI DOSTĘPNE W HOTELNASKARPIE.COM

 1. Każdy Użytkownik może bezpłatnie korzystać z Serwisu Internetowego Hotelnaskarpie.com na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 2. com umożliwia Użytkownikom przede wszystkim zapoznanie się z informacjami na temat działalności Usługodawcy oraz ofertą jego Usług. W razie zainteresowania Użytkownik może podjąć decyzję o złożeniu Rezerwacji i zakupie Usług prezentowanych na stronach Serwisu Internetowego.
 3. Każdy Użytkownik odwiedzający Serwis Internetowy może przeglądać publikowane na Blogu treści bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych albo dokonywania innych czynności. Na Blogu Usługodawca publikuje artykuły i aktualności związane z tematyką Serwisu Internetowego, w tym również dotyczące swoich Usług, Hotelu na Skarpie oraz innych lokalnych atrakcji. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że wszelkie treści dostępne na Blogu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 4. W przypadku podjęcia przez Użytkownika decyzji o złożeniu Rezerwacji na Usługi, Użytkownik zostaje przekierowany do zewnętrznej strony internetowej prowadzonej przez KWHotel.com. Za działanie Modułu Rezerwacji oraz innych usług świadczonych drogą elektroniczną na stronach KWHotel.com odpowiedzialność ponosi bezpośrednio przed Użytkownikiem właściciel platformy KWHotel.com, zgodnie z warunkami udostępnianymi Użytkownikowi w trakcie korzystania z Modułu Rezerwacji. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się oraz przestrzegać warunków świadczenia usług drogą elektroniczną przedstawionych w regulaminie KWHotel.com, który zawiera szczegółowe warunki korzystania z Modułu Rezerwacji.
 5. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać postanowień regulaminu KWHotel.com w zakresie warunków korzystania z Modułu Rezerwacji. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie strony Hotelnaskarpie.com, w tym warunków zawarcia Umowy i korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność właściciela KWHotel.com za działanie tej platformy oraz jej usług. W przypadku gdyby postanowienia niniejszego Regulaminu kolidowały z warunkami regulaminu KWHotel.com, pierwszeństwo stosowania w tym zakresie przysługuje odpowiednim postanowieniom regulaminu KWHotel.com.

4)  REZERWACJA USŁUG, ZAWARCIE UMOWY Z USŁUGODAWCĄ

 1. W razie wyrażenia przez Użytkownika woli dokonania Rezerwacji, Użytkownik zostaje przekierowany do zewnętrznej strony internetowej z Modułem Rezerwacji.
 2. Usługodawca zastrzega, że Moduł Rezerwacji jest obsługiwany przez KWHotel.com, które jest niezależnym podmiotem trzecim w stosunku do Usługodawcy. Użytkownik, przechodząc z Serwisu Internetowego do Modułu Rezerwacji, powinien zapoznać się z obowiązującymi w nim warunkami korzystania udostępnianymi przez KWHotel.com.
 3. Szczegółowe informacje o dostępnych Usługach wraz z ich cenami podane są Klientowi przed rozpoczęciem składania Rezerwacji.
 4. Zawarcie Umowy między Klientem i Usługodawcą jest możliwe po uprzednim złożeniu Rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Modułu Rezerwacji zgodnie z warunkami korzystania udostępnianymi przez KWHotel.com. Składając Rezerwację, Klient obowiązany jest w szczególności do (1) podania prawidłowych, zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe; (2) wybrania interesujących Klienta Usług, ich ilości, daty lub okresu ich realizacji oraz ewentualnie podania innych informacji wymaganych dla danego rodzaju Usług; (3) zapoznania się z obowiązującymi zasadami korzystania z Usług, w tym również z poniższym Regulaminem.
 5. W zależności od wybranej Usługi wymagane może być wniesienie zaliczki w wysokości całości lub części ceny Usługi, o czym Klient informowany jest najpóźniej w trakcie składania Rezerwacji. W takim wypadku warunkiem przyjęcia Rezerwacji Klienta przez Usługodawcę jest wpłata przez Klienta zaliczki w wysokości określonej dla danej Usługi jeszcze przed złożeniem Rezerwacji. Zaliczka powinna zostać wpłacona nie później niż przed wygaśnięciem sesji płatności rozpoczętej za pośrednictwem Modułu Rezerwacji. W przeciwnym razie Rezerwacja nie dojdzie do skutku i Klient, chcąc zawrzeć Umowę z Usługodawcą, powinien ponowić proces składania Rezerwacji tak jak za pierwszym razem. Klient może dokonać płatności zaliczki za Rezerwację, korzystając ze sposobów płatności udostępnianych aktualnie w Module Rezerwacji.
 6. Po złożeniu Rezerwacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Rezerwację do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji i jej przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Rezerwacji i jej przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie warunków Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Usługodawcą.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Hotelnaskarpie.com oraz w Module Rezerwacji przed złożeniem Rezerwacji oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.6 Regulaminu. Informacja o dokonanej Rezerwacji jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym KWHotel.com.

5)  SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA USŁUG

 1. Sposób i termin wykonania Usługi zależy od rodzaju Usługi oraz ustaleń między Klientem i Usługodawcą utrwalonych w ramach przyjętej Rezerwacji. Szczegółowe warunki realizacji Usługi mogą być także przedmiotem indywidualnych ustaleń między Klientem i Usługodawcą dokonanych już po zawarciu Umowy.
 2. Cena Usługi, po odliczeniu ewentualnej zaliczki wpłaconej w trakcie dokonywania Rezerwacji, jest płatna gotówką lub kartą płatniczą najpóźniej w terminie wykonania Usługi przez Usługodawcę w Hotelu na Skarpie.
 3. W odniesieniu do Usług obejmujących nocleg Klienta w Hotelu na Skarpie, Klient zobowiązany jest do korzystania z wynajętego pokoju tylko w okresie pobytu, na jaki została zawarta Umowa, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, w sposób odpowiadający jego właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym innych Klientów Usługodawcy. Klient obowiązany jest zaznajomić się ze szczegółowymi zasadami pobytu udostępnianymi przez Usługodawcę na stronach Hotelnaskarpie.com oraz w hotelowej recepcji. Klient obowiązany jest do opuszczenia pokoju będącego przedmiotem Umowy najpóźniej przed końcem doby hotelowej ostatniego dnia pobytu wskazanego w Rezerwacji.
 4. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, Klient ma prawo zgłosić chęć przedłużenia obowiązywania Umowy, kontaktując się z recepcją Hotelu na Skarpie i wskazując okres, na jaki Umowa ma zostać przedłużona, najpóźniej przed zakończeniem pierwotnego okresu pobytu. Przedłużenie Umowy jest możliwe jedynie za zgodą Usługodawcy, w przypadku, jeśli pokój nie został wcześniej zarezerwowany przez innego Klienta. Warunki przedłużenia Umowy uzgadniane są w takim wypadku indywidualnie między Klientem a pracownikami recepcji Hotelu na Skarpie.

6)  ROZWIĄZANIE UMOWY Z USŁUGODAWCĄ

 1. Umowa wiąże Klienta i Usługodawcę do czasu jej wykonania zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz warunkami przyjętej Rezerwacji.
 2. Niezależnie od pkt. 10 Regulaminu dotyczącego prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, rozwiązanie Umowy zawartej z Usługodawcą może nastąpić zgodnie z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W razie rozwiązania Umowy, Klient ma obowiązek zwrócić Usługodawcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania Umowy, w tym również obowiązany jest zapłacić Usługodawcy część wynagrodzenia za Usługi odpowiadającą dotychczas wykonanym czynnościom. Klient obowiązany jest dodatkowo do naprawienia szkody poniesionej przez Usługodawcę, chyba że rozwiązanie Umowy przez Klienta następuje z ważnego powodu, uzasadniającego rezygnację z Usługi.
 4. W przypadku gdy cena Usługi została zapłacona w całości lub częściowo, rozliczenie powyższych kosztów rezygnacji może nastąpić zgodnie z prawem w drodze kompensaty wzajemnych zobowiązań Usługodawcy oraz Klienta wynikających z rozwiązania Umowy.
 5. Postanowienia pkt. 6.2 – 6.4 Regulaminu pozostają bez uszczerbku dla ewentualnych szczególnych warunków anulowania Rezerwacji, które mogą być podane w trakcie składania Rezerwacji w odniesieniu do konkretnej Usługi wybranej przez Klienta. W razie kolizji postanowień Regulaminu z tymi warunkami, pierwszeństwo stosowania przysługuje szczególnym warunkom anulowania wskazanym w opisie Usługi w Module Rezerwacji.
 6. Usługodawca i Klient mogą także rozwiązać Umowę za porozumieniem stron na indywidualnie uzgodnionych warunkach.
 7. Niezależnie od innych środków przewidzianych przez niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Usługodawca ma prawo wypowiedzenia Umowy z Klientem wyłącznie z następujących ważnych powodów:
 1. Klient w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub warunki korzystania z Usług określone dla danej Rezerwacji;
 2. Klient zalega z jakimikolwiek wymagalnymi należnościami na rzecz Usługodawcy;
 3. działania Klienta naruszają renomę Usługodawcy, Hotelu na Skarpie, Usług lub Serwisu Internetowego;
 4. Klient nie współdziała z Usługodawcą w celu należytego świadczenia Usług, w szczególności poprzez przekazywanie niekompletnych, błędnych, nieprawdziwych, niezgodnych z niniejszym Regulaminem lub warunkami Rezerwacji informacji oraz oświadczeń dotyczących Umowy, które uniemożliwiają Usługodawcy prawidłowe świadczenie Usług;
 5. swoim zachowaniem Klient w sposób znaczący zakłóca lub utrudnia pozostałym Klientom możliwość korzystania z Usług;
 6. Klient swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa Usługodawcy, Hotelu na Skarpie oraz innych Klientów, w szczególności nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz warunków korzystania z pokoju noclegowego i innych Usług w Hotelu na Skarpie.
  1. W przypadku braku możliwości wykonania Usług w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (np. spowodowanych wypadkami losowymi itd.), Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania Usług w innym uzgodnionym z Klientem terminie. O przewidywanych zmianach Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta lub przesłanie wiadomości SMS pod podany numer telefonu. W razie nieprzyjęcia propozycji Usługodawcy, Klientowi przysługuje zwrot płatności za Rezerwację.
  2. Żadne postanowienie niniejszego punktu 6. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek uprawnień Konsumentów ani Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przyznanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

7)  ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi. Okolicznościami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, mogą być w szczególności zdarzenia, za których powstanie wyłączną winę ponosi Klient, wypadki losowe, a także zdarzenia zewnętrzne i pozostające poza kontrolą Usługodawcy, do których powstania Usługodawca się nie przyczynił i których pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, takie jak: niezapowiedziane przerwy w dostawie prądu, ataki hackerskie, korki drogowe, anomalie pogodowe, katastrofy naturalne, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie, rozruchy, zamieszki, wojny, akty władzy wykonawczej i ustawodawczej, blokady granic i portów.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem, o ile tego typu odpowiedzialność mogłaby zaistnieć w związku z zawartą Umową, zostaje niniejszym wyłączona.

8)  KONTAKT Z HOTELNASKARPIE.COM

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@hotelnaskarpie.com) oraz telefon (numer telefonu: +48 733 455 055), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego, Rezerwacji oraz wykonania Usług. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z jego danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu oraz na stronie Hotelnaskarpie.com.
 2. W razie jakichkolwiek problemów technicznych związanych z obsługą Modułu Rezerwacji, Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z właścicielem platformy KWHotel.com za pomocą danych kontaktowych wskazanych na stronie oraz w regulaminie KWHotel.com udostępnionym podczas składania Rezerwacji. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma na celu wyłączać ani ograniczać praw ustawowych Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta w zakresie ewentualnej odpowiedzialności Usługodawcy.

9) REKLAMACJE W HOTELNASKARPIE.COM

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Usługodawca odpowiedzialny jest przede wszystkim za zachowanie należytej staranności w świadczeniu Usług.
 2. Reklamacje dotyczące Usług oraz inne zgłoszenia dotyczące działania Serwisu Internetowego powinny być składane przez Klienta/Użytkownika bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: kontakt@hotelnaskarpie.com) albo osobiście lub pisemnie na adres: ul. 1 Maja 15F, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
 3. Zaleca się podanie przez Użytkownika/Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub innej nieprawidłowości; (2) oczekiwań Użytkownika/Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

10)  USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Użytkowników lub Klientów będących Konsumentami.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w pkt. 10.3 Regulaminu oraz kosztów, o których mowa w pkt. 10.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Usługodawcy przed jego upływem.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do (1) umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, gastronomii, najmu samochodów, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: osobiście lub pisemnie na adres: ul. 1 Maja 15F, 57-200 Ząbkowice Śląskie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hotelnaskarpie.com. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usług, rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 7. W przypadku Usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania skutecznego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Zawarte w niniejszym punkcie 10. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Użytkownika lub Klienta będącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.

11)  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Użytkowników lub Klientów będących Konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

12)  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta oraz Użytkownika niebędącego Konsumentem, a także niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem/Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta/Użytkownika sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.
 4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta/Użytkownika, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Rezerwacji. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta/Użytkownika przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń, zezwoleń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Rezerwacji złożonej przez Klienta/Użytkownika na czas trwania weryfikacji.
 5. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji Umowy przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta/Użytkownika do odstąpienia od Umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
 6. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta/Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta/Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych kosztów z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta/Użytkownika w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek Umowy lub niezwiązanych z Umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta/Użytkownika.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

13)  PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, materiałów, zdjęć, obrazów, grafik, nagrań, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów (w tym tekstów, zdjęć, grafik itd.), do których uzyskuje dostęp podczas korzystania ze stron Hotelnaskarpie.com. Korzystanie z treści dostępnych na stronach Serwisu Internetowego możliwe jest wyłącznie w celach niezarobkowych, dla własnego, osobistego użytku Użytkownika, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani udostępniać jakichkolwiek treści pochodzących z Serwisu osobom trzecim oraz wykorzystywać ich do celów zarobkowych, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

14)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z prawem polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności lub realizacji Usług; zmiany w zakresie oferty Usług; dodania lub usunięcia Usług; poprawy jakości obsługi lub bezpieczeństwa Użytkowników/Klientów; zmiany danych Usługodawcy; zmiany oprogramowania i funkcjonalności Serwisu Internetowego – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkowników/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Rezerwacje oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Użytkownik/Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik/Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od takiej umowy.

3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Hotelnaskarpie.com

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

JS NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. 1 Maja 15F, 57-200 Ząbkowice Śląskie

hotelnaskarpie.com

kontakt@hotelnaskarpie.com

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………………………………………………………………………….

–    Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………………………

–    Adres Konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

–    Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………………………………….……

–    Data …………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Komfort

I ELEGANCJA